ชื่อ ด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาาปีที่ 2ห้อง10 เลขที่ 8 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

            ข้าพเจ้า ชื่อด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่ 8 ร.ร. ถาวรานุกูล อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา เขต10 กำลังศึกาาทฤษฏี ความรู้( Theory of  knwiage: TOK )มีประเด็นความรู้ ที่สนใจคือ โปรเเกรม  Slimcleaner1.8  โปรแกรมทำความสะอาดเครื่อง
จึงตั่งประเด็นศึกษาว่า" จะใช้ Slimcleaner1.8  โปรแกรมทำความสะอาดเครื่อง สร้างไฟล์ PDF ได้อย่างไร?"
               การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
                1. จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์http://slimcleaner1.8
                2.จากเว็บไซต์ http://ruamhua.com/2010/10/12/%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-slimcleaner/
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
       สามารถนำไปใช้นใการสร้างไฟล์ PDF จริงอย่างที่ตั้งประเด็นศึกษาไว้ 
                                                                                     
                                                                                                ด.ช. ปฏิภาณ หลิมสกุล
                                                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้

ข้าพเจ้าจะใช้  Slim Cleanev 1.8   ทำ เป็นโปรแกรมทำควเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องโปรแกรมแรกๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยี Cloud มาช่วยในการทำงาน  ได้อย่างไร?????